oroscopo-bg-2Meteo-bg
Italian - ItalyБългарски (България)
Учредяване на ООД в България

Registry_agency__queue_001

Регистрирането на дружество с ограничена отговорност ООД , с двама или повече съдружници или Еднолично дружество с ограничена отговорност –ЕООД – когато собственикът е един е сравнително лесна процедура и ще я опишем стъпка по стъпка.

Българите, които познават добре собственото си законодателство и институциите биха могли да се справят с това и самостоятелно – разбира се с помощта на адвокат и нотариус, когато това се изисква, но за един италианец, дори оставяйки на страна езиковата бариера, е много по- препоръчително да се обърне към професионалисти или местно консултантска компания, тъй като законите на двете Страни се различават.

Всички документи се изготвят на български език.

За да се възползвате от услугите ни или да ни изпратите запитванията си, ни пишете на :

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

При учредяването на дружеството в Търговския Регистър на Агенция по вписванията се представя попълнено заявление с необходимите прикачени документи.

Срокът за разглеждането на документите и решението за учредяване на дружеството е около 14 календарни дни, но обикновено това става много по- бързо.

Възможно е документите да бъдат изпратени и  online, но това е препоръчително за хора, които са добре запознати с процедурите, тъй като и най- малката допусната грешка по време на изготвянето на документите би повлияла при отхвърляне на молбата за регистриране на дружеството.

Учредителен акт и устав

Първоначалните елементи, с които трябва да сте наясно при учредяване на дружество са същите като в Италия, а именно име на фирмата, дружествен капитал и разпределението му в дялове, седалище, съдружници, предмет на дейност, Управител или Управителен съвет, срок. Въз основа на тези елементи могат да се изготвят учредителен акт и устав на дружеството.

Фирма

Преди да се представят документите за регистриране на дружеството е необходимо да се провери в Търговския регистър дали избраното от Вас име не се използва вече от друго дружество. В случай, че е свободно може да бъде запазено (за срок от 6 месеца) срещу заплащане на държавна такса. Би било добре това да се направи, все пак никога не се знае…въпреки, че е малко вероятно някой друг да избере същото име точно в дните преди регистрирането на Вашето дружеството.

Дружествен капитал

Минималният капитал за учредяване на ООД е 2 лева (1 евро), но тук също трябва да се направи едно уточнение, а именно, че банковата система, и не само тя, обръща внимание на съществената дейност на дружеството и в зависимост от намеренията Ви би било добре да се внесе капитал, който не е просто „символичен“. Капиталът се вписва изцяло и се внася мин. 25% от него. В избрана от Вас банка, след представяне на  удостоверението за запазено търговско име, Учредителния акт, Протокол от общото събрание и спесимен от подписа на Управителя, заверен пред нотариус, се открива набирателна сметка, в която се внася дружествения капитал.

Удостоверението, което  банката издава след един работен ден, се прилага към заявлението за учредяване на дружеството.

Възможно е капиталът да бъде под формата на непарична вноска, но тази процедура изисква съдействието на оценител, назначен от Съда. На теория би било възможно непаричната вноска да представлява и имот в Италия, но в действителност процедурата е твърде дълга и скъпа и следователно в повечето случаи неизгодна.

Дялове

Дружественият капитал се разделя на дялове, чиято стойност не може да бъде по- малка от 1 лев.

В учредителния акт трябва да се уточни разпределението между съдружниците и стойността на притежаваните от всеки един съдружник дялове.

Съдружници

Съдружниците могат да бъдат както физически, така и юридически лица и също така както с българска така и с чуждестранна националност. Разбира се, когато съдружникът е дружество (също и италианско) е необходимо да се уточни законния му представител и да бъдат приложени документите, които доказват правомощията му.

Гласовете в общото събрание се определят въз основа на стойността на притежаваните дялове.

Българските закони, които регламентират отношенията между съдружниците, както и между съдружниците и дружеството, също и по отношение на предвиденото за взимане на решения мнозинство, се различават от италианските и поради тази причина е добре да се направи обективна оценка на фактите и да се сключат предварителни споразумения между отделните съдружници.

Предмет на дейност

Предметът на дейност би могъл да бъде обширен и би било полезно в описанието да се включат и дейности, които предвиждате за в бъдеще, макар и първоначално да се ограничите само до няколко от тях.

Най- общо казано, ако дейностите са позволени от действащото законодателство, няма особени изисквания.

Седалище

Необходимо е да бъде територията на Република България.  Добре е да се знае, че седалището е един от основните елементи за учредяване на дружество и следователно промяната му би могла да изисква мнозинство при взимането на решение и при всички случаи вписване на ново обстоятелство в Търговския Регистър.

Управление на дружеството

Дружеството може да бъде управлявано от един Управител или Управителен съвет.

Назначаването или смяната на Управителя се осъществява след гласуване на Общото събрание. Правомощията и задълженията на Управителя са определени в Устава.

Добре е да се знае, освен това, че и в България назначения Управител може да работи и срещу възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание.

Освен това е добре да се има предвид и, че когато присъствието на Управителя в България не винаги е гарантирано е добре да се помисли за местно доверено лице, н което да се възложат правомощията, необходими за изпълнението регулярните дейности.

Срок

Обикновено дружествата се учредяват за неопределен срок, но Общото събрание може да вземе решение и за посочване на конкретен срок.

Снимка на деня

Rila

Rila

Opportunità e Affari

Ristorante Italiano

News image

Nel centro ideale di Sofia, in una strada molto traffica...

Opportunità e Affari

Dall'Italia

I nostri Lettori

Copiare senza scrupoli

News image

La pagina   BUSINESS ITALIA - BULGARIA - БИЗ...

I nostri lettori

Punti di vista

Maggioranze bulgare

News image

Come gli italiani ben sanno questo modo di dire evoca ...

Punti di vista | Franco Branca

Dal mondo

L'UE intende autorizzare i nuovi medicinali Covid-19 entro ottobre

News image

Nella sua strategia terapeutica, adottata giovedì, la ...

Dal mondo